Information

Allmän information samt vissa tvingande bestämmelser som gäller i föreningen. 

Som medlem i en bostadsrättsförening så har du betalat för din bostadsrätt och rätten att bo i föreningen.

Du och alla andra boende i föreningen kan bidra till om ditt köp kommer bli värt mer eller mindre den dagen du säljer din bostadsrätt. Det du själv kan göra är att se till att du och dina grannar följer de stadgar och bestämmelser som vi alla boende i föreningen måste rätta oss efter. All informtion om saker som inte finns angivet här innebär inte att det är tillåtet. Kontakta styrelsen om du är osäker. 

Vill du vara med och påverka dessa bestämmelser så kan du ange att du vill delta i styrelsearbetet på årsstämman!

Altaner/uteplatser

Skall hållas rena och snygga, inga större buskar eller träd får växa innanför då detta riskerar att förstöra grunden/huset. Om du önskar erätta plattorna med trall, fästa något i fasaden, sätta upp nytt staket eller liknande större förändring så måste ansökan till styrelsen, med beskrivning och skiss/ritning, samt godkännas eller avslås innan någon som helst förändring får påbörjas.  

Andrahandsuthyrning

Måste ansökas om iförväg och är EJ tillåten utan styrelsens godkännande.

Andrahandsuthyrning utan godkännande är grund för uppsägning av hyreskontrakt (hyresgäst) resp. medlemsskap (brf-ägare).

Autogiro/e-faktura

Styrelsen uppmanar alla att använda autogiro alt. e-faktura för att säkerställa att betalning, för hyra resp avgift, till föreningen sker i tid. Om betalning inte sker i tid så finns grund för uppsägning av kontrakt (hyresgäst) resp. medlemsskap (brf-ägare) i föreningen och med avhysning av kronofogde som slutlig händelse. Betala din hyra resp avgift i tid! Kontakta din bank eller förvaltaren.

Balkonger

Ingenting får hänga utanför balkongräcket, såsom t.ex. parabol, blomlåda, mattor på vädring pga säkerhetsrisk för fallande föremål för personer och egendom nedanför både grannar och passerande. Det är förbjudet att ”skaka av” mattor och/eller kläder varken från balkong eller fönster, ta hänsyn till era grannar och passerande. Ingen grillning med brännbart material.

Inglasning av balkong kräver byggnadslov hos Stockholms Stad som den boende ansöker om och står för alla kostnader för detta. Efter att Stockholms Stad godkännt bygglovet ansöker den boende skriftligen om styrelsens tillstånd innan arbetet påbörjas.

Bom och bomnyckel

Efter in eller utpassage skall bommen stängas. Bomnyckel är en separat nyckel.

Brickor (till passagesystemet)

Se under rubrik Passagesystemet.

Bostadsrättsinformation ”Mäklarbild”

Uppgifter om din bostadsrätt, det som kallas mäklarbild, som din bank, eller mäklare vid försäljning, behöver såsom storlek, inteckningar, ägare o.s.v. hittar du om du loggar in på vår förvaltare Delagotts boendeportal. AnvändarID och lösenord hanteras av Delagott. Vid det tillfälle din mäklare begär ut mäklarbild från förvaltaren, istället för att du förser mäklaren med denna information, så kommer du som säljare att belastas denna kostnad. Innan kostnaden för mäklarbild betalats till föreningen så kommer styrelsen inte godkänna köparen av bostadsrätten.  

Brand & Säkerhet

Alla boenden måste ha brandvarnare installerat! Ju fler desto bättre.

Den boende är skyldig att testa brandvarnarna regelbundenhet.  

Cykel- och barnvagnsrum

Endast cyklar och barnvagnar får placeras i dessa rum. Om något påträffas som inte skall vara där kan det komma att kastas om inte ägarnamnet och lgh-numret framgår. Allt annat skall ni förvara i era förråd eller i er lägenhet. 

Nyckel erhålls när samlingslokalen är öppen och måste kvitteras av lägenhetens ägare. När nyckel ej behövs längre eller vid flytt skall nyckeln återlämnas till styrelsen vilket kan ske i ett kuvert, med namn och lgh-nummer på, i brevlådan till samlinslokalen.

Nyckeln kan ej överlåtas på nya ägaren. Borttappad nyckel ersätts till kostnad av den som kvitterat ut nyckeln.

Disk- & tvättmaskiner

Installationer ska ske fackmannamässigt, annars finns risk att försäkringen inte täcker uppkommen skada.

Föreningens ekonomi på kort o lång sikt

Styrelsen jobbar hela tiden med att få en långsiktigt bra ekonomi i föreningen genom att amortera på lånen, genomföra nödvändiga investeringar i fastigheten och vårat boende samt att hålla brf-ägarnas avgifter så låga som möjligt. Allt detta ska försås leda till ett ekonomiskt tryggt, säkert och trevligt boende. Som ett exempel på detta arbete så har elförbrukningen minskat med 16,4% mellan 2016 och 2019.

Fåglar, råttor och övriga skadedjur

Det är förbjudet att mata vilda djur varken på eller från balkong, uteplats eller på annat ställe inom föreningens område.

Bidra till att försvåra för skadedjuren genom att hålla rent från den mat och vatten djuren behöver. 

Försäkring

Alla brf-innehavare måste teckna Hemförsäkring (som  normalt sett endast täcker lösöret i din lägenhet).

I Brf Kotkagatan måste alla ägare ha ”Tillägg för bostadsrätt” i sin hemförsäkring (som täcker ytskikt dvs lägenheten och fastigheten dvs det som förstörs vid brand och vattenskador i både din och andras lägenhet). Har du inte detta kan det kosta dig stora pengar om olyckan är framme.

Förråd

Till alla lägenheter tillhör ett förråd. Förvaring av t.ex. bensin, lösningsmedel, gasoltuber, får ej ske i källare och på vindar enl Stockholms Brandförsvar. Inne i lägenheten får du ha två gasolbehållare som innehåller max fem liter vardera, en som används och en i reserv. Finns gasol måste du sätta upp en skylt på ytterdörren.

På en öppen balkong kan du förvara större flaskor gasol i flaskor som innehåller max 30 liter vardera. Totalt får du förvara 60 liter gasol på din balkong. Ställ gärna behållarna i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind. På balkongen kan du också förvara som högst 25 liter brandfarlig vätska. På inglasade balkonger gäller samma regler som inomhus. 

Det är förbjudet att förvara gasol på vinden, i källarförråd och flerbilsgarage. Samma regler gäller för brandfarliga vätskor och sprayburkar med undantag för fordon med tank och reservdunk. Vid brand så måste fri syn in i varje enskilt källarförråd  kunna ske därför får INGET sättas upp som förhindrar insyn.

HusdjurIngen rastning av husdjur får ske inom föreningens område. För hundar gäller den kommunala regeln om kopplingstvång, och att avföring ska plockas upp. Katter får inte heller gå lösa eftersom katter ofta utför sina behov i sandlådorna på lekplatserna.

Kontoret

Separat sida för Kontoret där styelsen har sin arbetslokal.

Köksfläkt

Endast spiskåpor utan fläkt, som kopplas mot föreningens ventilationssystem, är tillåtna. En korrekt monterad så kallad kolfilterfläkt kan också gå bra då dessa inte påverkar ventilationssystemet i fastigheten eller ventilationen hos grannarna. 

Fråga styrelsen eller förvaltaren innan du byter spiskåpa så att det blir rätt.

Vid felaktigt monterad fläkt, som förstör föreningens ventilationssystem, så blir lägenhetens ägare ersättningsskyldig för reparationskostnaderna.

I jan 2020 så är rekomenderade  fläktar Franke F230/60cm bredd, F251 (bredd 60 & 70cm) & Cylinda F251/60cm bredd.

Miljöstugan

Separat sida för Miljöstugan

Nyckeltub

Detta är den plastkåpa som sitter, och skall finnas, på alla lägenhetsdörrar. Här lägger du nyckel (bara nyckeln, utan nyckelring) i tuben när föreningen behöver ha tillgång till din lägenhet om du själv inte är hemma och kan öppna. Detta kan användas när föreningen behöver kontrollera någonting i din lägenhet, göra OVK (som gjordes 2019) eller av annan anledning.

Föreningen aviserar alltid i förväg, antingen via nyhetsbrev eller på hemsidan och om det är ett företag vad företaget heter,

när vi önskar tillträde till din lägenhet.

Öppna aldrig för någon som föreningen inte innan meddelat via hemsidan eller på annat sätt att du kommer få besök.

Parabol

Parabol är tillåten om den ansökts om att monteras och om montering skett på godkänt sätt.

Om så inte är fallet så kan styrelsen anmoda om borttagning av parabolen.

Ansökan om montering av parabol på balkong måste ske innan du får montera parabolen. Ansök med denna blankett.

-Balkong Får ställas på balkong men får ej hänga utanför balkongräcket och ej heller monteras på balkongräcket eller fasad. Exempel

-Låghus; får ej fästas i fasaden eller nå (sticka upp) över takhöjden för låghuset.             

Ett erhållet godkännade av styrelsen upphör vid avflyttning dvs kan ej överlåtas till ny ägare av bostaden.

Parkering

Närmaste parkeringshus, ägs och hanteras av Svenska Bostäder, finns på Kotkagatan 2.

Endast cyklar tillåts parkera på innergårdarna, inga andra fordon, pga brandrisk.

Passagesystemet

Endast passagebrickor kan användas för in och utpassering i fastigheterna samt i vissa delar mellan fastigheterna.

Varje lägenhet har erhållit 2 st. blå ”vuxenbrickor” samt 1 st. gul ”barnbricka”. Den gula barnbrickan har endast tillträde till ytterporten. De blå brickorna är programmerade att endast ge tillgång till din ytterport, hiss, källardörrar/grindar inklusive tvättstugorna.

Om en bricka tappas bort skall man omedelbart maila till föreningen.

Övriga frågor kring brickor hanteras endast vid besök i föreningslokalen.

Det är förbjudet att släppa in någon för dig okänd person i porten, varken när du kommer, går, eller blir uppringd då vi inte vill ha okända personer i våra fastigheter. Tråkigt men sant! Kontrollera gärna när du går ut om det är någon som står och väntar på att kunna smita in när du går ut. 

Ska någon komma på besök så får dem använda porttelefonen. Instuktion för besökare finns anslagen vid varje port.

På porttelefonen knappas det telefonnummer ni begärt att få inlagt in och trycker sen på OK Porttelefonen kan användas mellan kl. 07:00-22:00.

Ni öppnar porten genom att trycka på femman på er knappsats på telefonen.

Då det finns appar i mobiltelefoner, som är till för att blockera ”okända nummer”, så bör ni lägga till portens telefonnummer som en ”kontakt” för att undvika att porten inte kan ringa upp ert mobilnummer. 

Boende Kotkagatan 1-15;   uppringande ports telefonnummer är 08 – 35 07 62

Boende Kotkagatan 17-29; uppringande ports telefonnummer är 08 – 12 29 91 71

Planteringar

Dessa sköts om av styrelsen. Ingen egen plantering får ske på någon plats inom föreningen förutom på egen tomt som ingår i lägenheten enl.köpeavtalet.

Renovering, om- och tillbyggnad

All renovering om- och tillbyggnad samt installationer måste ske fackmannamässigt/professionellt.

Enligt Bostadsrättslagen får bostadrättshavare inte utföra åtgärd som innebär ingrepp i bärande vägg/konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Om så önskas så måste detta alltid ansökas om i förväg via ansökningshandling. Detta måste ske minst 30 dagar före beräknad byggstart för att ge styrelsen möjlighet att behandla frågan, återkomma till dig som ansökt samt vid behov inhämta teknisk expertis innan beslutet kan meddelas.

Tänk på att svaret  kan bli nej så skriv inte på ngt bindande kontrakt utan att ha en utgång ur avtalet om du skulle få ett nej från föreningen. 

Alla mindre förändringar såsom ommålning, golvläggning, tapetsering, nertagning eller uppsättning av icke bärande vägg , nya luckor i köket osv behöver man inte ansöka om.

Rökning 

Tyvärr så är det bara förbud som gäller för rökning. Enligt 15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken så är  det, förutom att det är miljöförstöring, ett brott att kasta fimpar på marken, även om det så är från lägenheten genom fönster eller från balkong, på föreningens mark. Utöver att det är olagligt så är det även miljöförstöring. Inte röka på balkongen eller utanför porten då porten anses vara tillträde för allmänheten samt att röken sugs in i lägenheterna ovanför av ventilationssystemet. All rökning minst 10 meter från fasaden. Har du tagit med dig cigaretten ut så får du ta med dig fimpen hem! Tack för att du rökare visar denna hänsyn till dina grannar!

Skadestånd

När boende på något sätt förorsakar föreningen skada så kommer föreningen begära skadestånd. Minimibeloppet är 800:- men kan bli högre om skadan som den boende förorsakat bedömms vara av grövre art.

Vid allvarlig skada, eller upprepade förseelser, kan den boendes medlemsskap eller hyreskontrakt sägas upp.

Sopnedkast

ALLT som kastas måste vara i en försluten/knuten plastpåse. INGET annat än hushållssopor får slängas i sopnedkastet.

Försök återvinna så mycket du kan i vår Miljöstuga eller läggs vid återvinningen vid Lidl.

Styrelsearbete

Styrelsen ser till att föreningen fortsätter att existera. Utan styrelse kan föreningen komma att likvideras och fastigheten köpas av ett fastighetesbolag och lägenheterna ombildas till hyresrätter. Därför är det viktigt att en styrelse kan utses varje gång stämma hålls i föreningen. Det är också viktigt att det blir en bra styrelse då det är stora värden som står på spel då många har betalat mycket pengar för att få bo i vår förening och detta gäller i alla brf i Sverige. Man måste kunna ekonomi, juridik, fastigheter, administration m.m. då frågor inte bara berör brf-ägare utan även hyresgästers rättigheter och skyldigheter. Styrelsen lägger ner många arbetstimmar, som bokförs, både vardagar, helger och kvällar för de boendes räkning.

Så var snäll mot styrelsen för det är den enda styrelsen du har och den behövs!

Störningar

På natten, mellan kl. 22 och 07, skall det vara tyst. Då får man inte störa dem som behöver sova.

Skall du någon gång ha en fest som kan störa senare än kl. 22, bör du informera dina grannar i förväg och ta hänsyn till vad de säger. Om du anser att någon av dina grannar inte visar tillräckligt mycket hänsyn, försök då i första hand att prata med grannen. Prata vänligt trots att du kanske fått din nattsömn förstörd. Hjälper inte det så lämna en skrivelse till styrelsen med beskrivning av vad som har inträffat samt datum och klockslag. Detta behövs eftersom styrelsen inte agerar som skiljedomare utan i egenskap av ansvarig för att de gemensamma reglerna respekteras. Spela instrument och lyssna på musik med måttlig ljudvolym. Speciellt på sommaren är ofta dörrar eller fönster öppna, och då hörs ljudet ännu mera och på längre håll.  Ta hänsyn till dina grannar!

Vid allvarligare akuta störningar som inträffar kvälls- och nattetid, bör polisen kontaktas.

Trapphus

Inget får ställas inomhus i trappor eller trapphus pga brandrisk samt att utrymningsvägar skall vara utan saker att ramla på.

Inga blomkrukor, mattor, kransar på dörren, cyklar, barnvagnar m.m. dvs ingenting alls får stå där.

Det som påträffas i trapphus kommer omhändertas.

Tvättstugorna

Separat sida för tvättstugorna.

Uteplats tillhörande låghusen

-Stenplattorna är det område den boende har nyttjanderätten till. Stenplattor som plockas bort skall av den boende återläggas vid avflyttning. Övrig mark tillhör föreningen. Alla åtgärder utanför stenplattornas område, såsom trall, staket, spaljé, plantering måste godkännas av styrelsen. Påbörja INTE arbetet innan svar på ansökan erhållits av styrelse. Uteplatsen skall hållas ren från skräp och avfall samt att ev. gräsmatta rabatter, buskar och träd skall vårdas. Tillstånd för uppsättande av markis samt trall* staket, spaljé krävs och ansöks om till styrelsen. 

-Betongplatta/golv som önskas gjutas ansöker den boende om byggnadstillstånd hos Stockholms Stadsbyggnadskontor.

-Trall* som önskas täcka mer yta än stenplattorna måste ansökas om tillåtelse.

-Partytält; får ej sättas upp permanent utan endast för det tillfälle det behövs dvs högst några dagar.

-Markis; färg och fabrikat skall vara enhetlig med övriga låghus i föreningen.

              Vid det fall markis tas med vid avflyttning skall den boende se till att återställa fasaden fackmannamässigt.

-Staket; Stadsbyggnaskontorets krav är att staketet får vara högst 110 cm.

-Spaljé; Stadsbyggnaskontorets krav är att spaljé (minst 50% luft) får vara högst 170 cm.   

Vatten, värme och ventilation

Vattnet ingår i månadsavgiften, men tänk alltid på att inte slösa med jordens resurser d.v.s. vattnet! Värmen kommer genom de vattenburna elementen. Att det kan bli kallt ibland beror på den fördröjning som finns i systemet, och skall vara så, då värmesystemet är och ska vara ”trögrörligt”. Detta kan innebära framförallt när det går från kallt till varmt och sen snabbt till kallt igen, vilket framförallt sker på våren och hösten. På vintern när det går från jättekallt, till kallt och sen jättekallt igen så märks inte samma skillnad då elementet hela tiden är på. På våren och hösten när detta sker och det är sådan temperatur att värmen stängs av igen, ja det är då det blir kallt en dag eller två och sen går systemet  igång igen. Så fungerar alla värmesystem i Sverige.

*Lägenhetsnummer

Brf Kotkagatans lägenhetsnummer (3 siffror) finns angivet bl.a. i ert köpeavtal, portuppgången samt i nedan lista.

Det 4-siffriga nummer som står på er ytterdörr är INTE ert lägenhetsnummer i föreningen Detta nummer hanteras av Skatteverket och är en del av din adress och som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns så betyder          t.ex 1302 , 3 våningen, andra dörren från vänster räknat från trappan. 10=bottenvåning, 11=våning 1, 12=våning 2 osv.

Lista med lägenhetsnummer nedan.

Adress / våningsplan BRF KotkagatanslägenhetsnummerLantmäteriverkets benämning angiven på ytterdörren
KG 1 / BV8321001
1 / BV1481002
1 / Vån 18191101
1 / Vån 18201102
1 / Vån 28211201
1 / Vån 28221202
1 / Vån 38231301
1 / Vån 38241302
1 / Vån 48251401
1 / Vån 48261402
1 / Vån 58271501
1 / Vån 58281502
1 / Vån 68291601
1 / Vån 68301602
KG 3 / BV8311001
3 / Vån 18071101
3 / Vån 18081102
3 / Vån 28091201
3 / Vån 28101202
3 / Vån 38111301
3 / Vån 38121302
3 / Vån 48131401
3 / Vån 48141402
3 / Vån 58151501
3 / Vån 58161502
3 / Vån 68171601
3 / Vån 68181602
KG 5 / BV1461001
5 / Vån 17951101
5 / Vån 17961102
5 / Vån 27971201
5 / Vån 27981202
5 / Vån 37991301
5 / Vån 38001302
5 / Vån 48011401
5 / Vån 48021402
5 / Vån 58031501
5 / Vån 58041502
5 / Vån 68051601
5 / Vån 68061602
KG 7 / Vån 17831101
7 / Vån 17841102
7 / Vån 27851201
7 / Vån 27861201
7 / Vån 37871301
7 / Vån 37881302
7 / Vån 47891401
7 / Vån 47901402
7 / Vån 57911501
7 / Vån 57921502
7 / Vån 67931601
7 / Vån 67941602
KG 9 / Vån 17711101
9 / Vån 17721102
9 / Vån 27731201
9 / Vån 27741202
9 / Vån 37751301
9 / Vån 37761302
9 / Vån 47771401
9 / Vån 47781402
9 / Vån 57791501
9 / Vån 57801502
9 / Vån 67811601
9 / Vån 67821602
KG 11 / BV9261001
11 / Vån 17591101
11 / Vån 17601102
11 / Vån 27611201
11 / Vån 27621202
11 / Vån 37631301
11 / Vån 37641302
11 / Vån 47651401
11 / Vån 47661402
11 / Vån 57671501
11 / Vån 57681502
11 / Vån 67691601
11 / Vån 67701602
KG 13 / BV1421001
13 / Vån 17471101
13 / Vån 17481102
13 / Vån 27491201
13 / Vån 27501202
13 / Vån 37511301
13 / Vån 37521302
13 / Vån 47531401
13 / Vån 47541402
13 / Vån 57551501
13 / Vån 57561502
13 / Vån 67571601
13 / Vån 67581602
KG 15 / Vån 17351101
15 / Vån 17361102
15 / Vån 27371201
15 / Vån 27381202
15 / Vån 37391301
15 / Vån 37401302
15 / Vån 47411401
15 / Vån 47421402
15 / Vån 57431501
15 / Vån 57441502
15 / Vån 67451601
15 / Vån 67461602
KG 17 / Vån 17271101
17 / Vån 17281102
17 Vån 27291201
17 / Vån 27301202
17 / Vån 37311301
17 / Vån 37321302
17 / Vån 47331401
17 / Vån 47341402
KG 19 / BV9251001
19 / Vån 17191101
19 / Vån 17201102
19 / Vån 27211201
19 / Vån 27221202
19 / Vån 37231301
19 / Vån 37241302
9 / Vån 47251401
9 / Vån 47261402
KG 21 / BV9241001
21 / Vån 17111101
21 / Vån 17121102
21 / Vån 27131201
21 / Vån 27141202
21 / Vån 37151301
21 / Vån 37161302
21 / Vån 47171401
21 / Vån 47181402
KG 23 / BV1381001
23 / Vån 17031101
23 / Vån 17041102
23 / Vån 27051201
23 / Vån 27061202
23 / Vån 37071301
23 / Vån 37081302
23 / Vån 47091401
KG 25 / Vån 16951101
25 / Vån 16961102
25 / Vån 26971201
25 / Vån 26981202
25 / Vån 36991301
25 / Vån 37001302
25 / Vån 47011401
KG 27 / Vån 16831103
27 / Vån 16841102
27 / Vån 16851101
27 / Vån 26861203
27 / Vån 26871202
27 / Vån 26881201
27 / Vån 36891303
27 / Vån 36901302
27 / Vån 36911301
27 / Vån 46921403
27 / Vån 46931402
27 / Vån 46941401
KG 29 / BV9231001
29 / Vån 16751101
9 / Vån 16761102
9 / Vån 26771201
9 / Vån 26781202
9 / Vån 36791301
9 / Vån 36801302
9 / Vån 46811401
9 / Vån 46821401